Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN


Op al onze overeenkomsten zijn uitsluitend onderstaande voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden maken n geheel uit met onze offertes, bevestigingen en contracten. Wij verwerpen volstrekt alle andere voorwaarden vermeld op onze brieven en andere bescheiden uitgaande van de klanten. Afwijkende voorwaarden zijn slechts geldig na schriftelijke en uitdrukkelijke aanvaarding van onzentwege. Bij het ons overmaken van een bestelling stemmen onze klanten uitdrukkelijk met onze algemene voorwaarden in en zien ervan af de hunne te doen gelden. Deze laatste zijn zonder gevolg voor ons en kunnen dus niet tegengeworpen worden.

Klachten:

Alle klachten dienen behoorlijk gemotiveerd en rechtstreeks per aangetekende brief aan onze firma te worden gericht, uiterlijk acht dagen na uitvoering der werken of levering van de goederen, op straf van niet-ontvankelijkheid. Het indienen van een klacht om welke reden dan ook, mag de medecontractant niet toelaten de betaling na de normale vervaldag uit te stellen.

Wij behouden ons het recht voor, ook gedurende de uitvoering van de bestelling, waarborgen tot betaling van de koper te eisen. Bij weigering behouden wij ons het recht voor de bestelling in haar geheel of zelfs gedeeltelijk te vernietigen.

Leverings- en/of inbedrijfstellingstermijnen gelden enkel als aanwijzing. Wij zijn niet verantwoordelijk voor welke vertraging ook en een vertraging kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding, noch de verbreking van de bestelling door de koper rechtvaardigen.

De prijzen gegeven bij onze aanbieding zijn vrijblijvend.

Onze verzendingen geschieden op risico en voor rekening van de koper.

Betaling:

Onze facturen zijn betaalbaar te Waregem op kosten en risico van de medecontractant en bij gebreke aan uitdrukkelijke bepaling contant te weten binnen de 8 dagen na factuurdatum, zonder enige compensatie, aftrek of korting.

Indien de afname niet gebeurt bij levering, zijn de facturen betaalbaar op leveringsdatum. De intrest en het schadebeding zullen diensvolgens worden aangerekend, indien niet tijdig betaald wordt na levering, zelfs zonder dat tot afname wordt overgegaan.

Ingeval een weldadige wijziging in de situatie van de medecontractant optreedt, hebben wij het recht garanties te eisen of de overeenkomst te verbreken. Het niet-betalen van een factuur geeft ons het recht de lopende overeenkomsten te verbreken voor de nog resterende werken of leveringen zonder enige formaliteit en onder voorbehoud van eis tot schadevergoeding.

Bovendien worden bij wanbetaling van n factuur of gelijk welke verschuldigde som, ook alle ander nog niet-vervallen schulden eisbaar. Uitgifte van wissels geldt nimmer als schuldvernieuwing. Voor alle op de vervaldag nog niet betaalde sommen is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest van 12% verschuldigd. Bovendien zal benevens bovengenoemde intrest in geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag tengevolge van nalatigheid of slechte wil en na ingebrekestelling het bedrag ervan van rechtswege met 15% vermeerderd worden, met een minimum van 125 en een maximum van 1875 , bij wijze van conventioneel strafbeding als forfaitaire schadevergoeding.

Deze die bestelt met het verzoek de facturatie van het geleverde en/of uitgevoerde op te maken op naam van een derde, blijft hoofdelijk en solidair verbonden tegenover ons tot uitvoering van alle verbintenissen.

De geleverde goederen worden enkel eigendom van de koper na volledige betaling ervan. Indien de koper met de uitvoering van zijn verbintenis tot betaling achterop is, en wij hem bij aangetekend schrijven tot betaling hebben aangemaand, kunnen wij bij een volgend aangetekend schrijven opteren de geleverde goederen die nog in het bezit zijn van de koper, terug te nemen, waardoor de oorspronkelijk koopovereenkomst van rechtswege ontbonden is.

In dit geval blijft de volledige gefactureerde prijs door de koper verschuldigd, verhoogd met de intresten en schadebeding, doch wij zullen de koper crediteren voor de waarde der teruggenomen goederen, mits aftrek van de demontagekosten en alle kosten die ontstaan uit hoofde van de terugname en rekening houdend met de waardevermindering door slijtage en technische afschrijving.

Wanneer de optie tot terugname in de gestelde voorwaarden aan de koper betekend is, zal deze laatste zich niet kunnen verzetten tegen deze terugname door ons.Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elke betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Kortrijk bevoegd, waarbij alleen het Belgisch recht van toepassing, ook wanneer wissels werden aanvaard met andere domiciliring.

Indien de goederen na bestelling langer dan 10 dagen na de vooropgestelde leveringsdatum door Isosell dienen gestockeerd te worden, dan behouden wij ons het recht om stockagekosten aan te rekenen. Deze vergoeding bedraagt op weekbasis 0,25 % van het factuurbedrag. Bovendien is Isosell niet verantwoordelijk voor alle schade, van welke aard dan ook, die veroorzaakt wordt door deze stockage, hetzij in open lucht, hetzij op een overdekte stockageplaats. Claims ten gevolge levering van goederen door derden worden niet geaccepteerd.